Články

Jaké platím daně, pokud prodám nemovitost… Jaká je konečná výše daně? Existují výjimky? část 2.

Jaká je tedy konečná výše daně?

Výše daně činí v obecné rovině 15 %. Další dobrou zprávou je, že v jakémkoli daňovém režimu je možné uplatnit jako výdaj proti dosaženému zisku z prodeje např.:

• kupní cenu nemovitosti z období prodeje nemovitosti. To platí i v případě, že jste nemovitost nabyli v dědickém řízení nebo darem. Daň z příjmu tedy platíte pouze v případě, bude-li rozdíl kladný
• výdaje, související s prodejem nemovitosti (poplatky, cena za právní služby,
odměnu znalci za vyhotovení posudku, …)
• kolky
• případnou ztrátu, kterou prodávající utrpěl prodejem nemovitosti, je možné uplatnit oproti příjmu z prodeje jiné nemovitosti. Zejména v rámci podnikání je možné touto cestou snížit zisky z jiných činností

Existují nějaké výjimky?

V případě prodeje rodinného domu nebo jednotky, která ovšem nezahrnuje nebytový prostor, a souvisejícího pozemku, může být zisk osvobozen, je-li splněna alespoň jedna z následujících skutečností:
• prodávající měl v nemovitosti nejméně dva roky bezprostředně před prodejem bydliště (při prodeji ze společného jmění manželů postačí jeden z nich)
• případně prodávající měl v nemovitosti bydliště po kratší dobu, ale do 1 roku po prodeji použije získané prostředky pro uspokojení vlastní bytové potřeby
Příklad: Chci prodat byt, který jsem koupil za 2 miliony Kč. Prodejní cena činí 3 miliony Kč. Daň 15% se platí z rozdílu, tedy z částky 1 milion Kč. Pokud příjem použiji do roka na jiné bydlení, daň se neplatím.