Články

Specifické rozdíly mezi podnájmem a pronájmem

Z předchozího článku vyplývá, že postavení nájemce je silnější než postavení podnájemce. Podnájemník je závislý na smluvním vztahu majitele a nájemníka.

Jaká mohou být úskalí podnájmu?

  • Vypovězení – podnájem je možné vypovědět i bez udání důvodů, pokud se strany nedohodnou jinak. U pronájmu naopak pouze ze zákonných důvodů nebo z důvodů uvedených v platné nájemní smlouvě.
  • Ochrana – laicky řečeno nájemník je právně více chráněn a má silnější postavení než podnájemník. Nájemce má totiž uzavřenou smlouvu přímo s majitelem bytu a jak zákon, tak osobní domluva může nájemce více chránit. Vztah podléhá občanskému zákoníku. Podnájemce je závislý na nájemci, rozhodnutí vlastníka bytu a podnájemní smlouvě.
  • Ukončení – podnájem končí nejpozději ukončením nájmu a podnájemník nemá právo na náhradní podnájem. Vlastník nemovitosti je právně zavázán pouze nájemci, nikoli podnájemníkovi.
  • Finance – často bývá smluvně zakotveno, že v případě podnájmu třetí osobě majitel zvýší poplatky či dokonce nájemné nájemníkovi. To se nutně odrazí na výši nájmu podnájemníka.
  • Nájemní smlouva – tu uzavírá vlastník nemovitosti s nájemníkem. Podnájemce a vlastník tedy nemají žádná práva a povinnosti. V nájemní smlouvě může být obsažena klauzule, která podnájem vylučuje, pak tedy není možné, aby nájemce byt pronajímal dalším osobám. Je dobré tuto skutečnost prověřit.

Jak postupovat v případě družstevního bydlení?

Je důležité si uvědomit, že družstvo je zde vlastníkem nemovitosti a je nutný jeho souhlas s podnájmem. Družstevník je tedy nájemce, a pokud hodlá byt pronajímat třetí osobě, musí s tím družstvo souhlasit. Opět platí, že i v tomto případě doporučujeme pečlivě prostudovat smlouvu a ujistit se o souhlasu družstva a platnosti všech smluv, ustanovení a stanov.